promo

Oferta dla komisów samochodowych

Kancelaria do współpracy szczególnie zaprasza właścicieli komisów samochodowych.

Kancelaria posiada szerokie doświadczenie w skutecznym dochodzeniu zwrotu nienależnie pobranej opłaty za wydanie karty pojazdu na rzecz komisów samochodowych.

Proponujemy indywidualne warunki współpracy!

więcej informacji...

Dlaczego nasza Kancelaria?

Jesteśmy renomowaną kancelarią prawniczą, która posiada nie tylko niezbędne kwalifikacje, ale i doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z dochodzeniem należności od podmiotów publicznoprawnych. Prowadzone postępowania, które mają na celu odzyskanie nienależnie pobranej opłaty, są skomplikowane i wymagają nie tylko wiedzy prawniczej, ale i zręczności procesowej.
Korzystanie z usług naszej Kancelarii pozwala na ograniczenie ryzyka niekorzystnego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.

 

Zwrot opłaty za kartę pojazdu

Wyrokiem z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie o sygnaturze akt U 6/04 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że opłata z tytułu wydania karty pojazdu pobierana na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 137, poz. 1310) w wysokości przekraczającej kwotę 75 złotych jako sprzeczna z prawem o ruchu drogowym i Konstytucją jest nienależna.

Dodatkowo postanowieniem z dnia 10 grudnia 2007 roku Trybunał Sprawiedliwości WE, wydanym w sprawie C-134/07 stwierdził, iż art. 90 akapit pierwszy TWE zakazuje pobierania opłat, takich jak ta przewidziana w §1 ust. 1 rozporządzenia z dnia 28 lipca 2003 r., która to opłata była nakładana w związku z pierwszą rejestracją używanego pojazdu samochodowego przywiezionego z innego państwa członkowskiego.

Oznacza to, iż osoby, które w okresie od 1 maja 2004 r. do 15 kwietnia 2006 r. uiściły opłatę w wysokości 500 zł za wydanie karty pojazdu w związku z rejestracją samochodu sprowadzonego z zagranicy mogą dochodzić zwrotu 500 zł.

Karta pojazdu jest dokumentem potwierdzającym historię samochodu. Każdy pojazd po raz pierwszy rejestrowany w Polsce musi posiadać kartę pojazdu. W przypadku zakupu nowego pojazdu karta pojazdu otrzymywana jest wraz z samochodem. O wystawienie karty pojazdu ubiega się wówczas importer. W przypadku pojazdów sprowadzanych z zagranicy, które nie były dotąd rejestrowane w Polsce, o wydanie karty pojazdu należy wystąpić indywidualnie do właściwego wydziału komunikacji.

Na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 137, poz. 1310) w okresie od 1 maja 2004 r. do 15 kwietnia 2006 r. za wydanie karty pojazdu sprowadzonego z zagranicy pobierano aż 500 zł, podczas gdy pobierane mogło być jedynie 75 zł. Z powyższych względów zwrotowi na rzecz zainteresowanych osób z powołaniem się na ww. wyrok Trynunału może ulec jedynie różnica między pobraną opłatą a tą ostatnią kwotą wynosząca 425 zł. Z uwagi jednak na niezgodność § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu z prawem unijnym całą kwotę 500 zł należy uznać za nienależną. Zwrotu tej kwoty można domagać się w przypadku, gdy pojazd sprowadzono do Polski z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Samorządy, które pozyskane z tytułu nienależnie pobranych opłat za wydanie karty pojazdu środki już wydatkowały, odmawiają ich zwrotu. Poszkodowane bezprawnym ich działaniem osoby zmuszone są zatem do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. Reprezentujemy zainteresowane osoby w postępowaniach mających na celu skuteczne dochodzenie należności pobranych w związku z wydaniem karty pojazdu - bez zbędnych kosztów i dodatkowych formalności.

Więcej informacji

Nieujawnione źródła przychodów

Kancelaria reprezentuje interesy klientów w sprawach spornych przed sądami i organami, w szczególności sądami administracyjnymi, organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z nieujwanionymi źródłami przychodów.

Due diligence (audyt podatkowy)

W celu ustalenia zagrożeń i obszarów ryzyka w zakresie podatków oraz identyfikacji ewentualnych oszczędności podatkowych Kancelaria dokonuje audytów podatkowych (due diligence).Pozwala to na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości przed kontrolą podatkową czy skarbową.

Odwołania, skargi, kasacje

Kancelaria nie tylko zajmuje się sporządzaniem opinii i dokumentów prawnych oraz ich weryfikacją z punktu widzenia prawa podatkowego, ale także sporządzaniem odwołań, skarg, skarg kasacyjnych czy skarg konstytucyjnych, w tym w sprawach związanych z daninami publicznymi.

Opinie, strategie obrony i pisma

Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych. Sporządza również opinie prawne dotyczące wykładni przepisów prawa podatkowego, w szczególności prawa podatkowego Wspólnoty Europejskiej oraz międzynarodowego prawa podatkowego.